รวมประกาศฉบับต่างๆจากกรมศุลกากร

Shipping Custom Agent :: Freight Forwarder :: Logistic Trucking

ประกาศจากกรมศุลกากร

ประกาศแต่ละฉบับของกรมศุลกากรมีไว้เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ข้อตกลง และกฏระเบียบทางการค้า

– ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 143/2560
– ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 212/2560 เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบ Single Window @ Marine Department (SW@MD)
– ประกาศกระทรวงการคลังตามความในมาตร 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร
– ขั้นตอนการคืนอากรตามมาตรา 29
– กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถ่ายและการจัดเก็บอากร สำหรับสินค้าอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐
– กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระทำการที่ต้องมีพนักงานศุลกากรกำกับ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 158/2560 – อาเซียน
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2560 – อาเซียน-จีน
-ประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 – อาเซียน – เกาหลี
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 163/2560 – อาเซียน – อินเดีย
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 160/2560 – อาเซียน – ญี่ปุ่น
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 162/2560 – อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 153-2560 – ไทย – อินเดีย
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 155/2560 – ไทย – ญี่ปุ่น
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 157/2560 – ไทย – ชิลี
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 156/2560 – ไทย – เปรู
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560 – ไทย – ออสเตรเลีย
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2560 – ไทย – นิวซีแลนด์
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/2560 – ไทย – จีน
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 149/2560 – ไทย – สิงคโปร์
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 167/2560 – ไทย – ลาว
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2560 – DGQF
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2560 – WTO
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2560 – GSTP
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 142/2560 เรื่อง พิธีการว่าด้วยของตกค้า
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 141/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามความตกลงด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2560 เรื่องพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำท่างอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2560 เรื่องพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์
– ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2560 เรื่อง การตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window :NSW)